HORE

MENU

BANDERA®

špecialista na trávovité buriny v kukurici

Účinné látky

Nicosulfuron40 g/l


Charakteristika

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) určený na postemergentné ničenie jednoročných, ako aj trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Vlastnosti a výhody použitia

  • výborná účinnosť na jednoročné buriny
  • špecialista na ježatky, moháre, prstovky
  • vhodný do TM kombinácií

Pôsobenie

BANDERA je selektívny herbicíd s účinnou látkou nicosulfuron zo skupiny sulfonylmočovín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntézy nevyhnutného pri syntéze alifatických aminokyselín. Rastliny prijímajú účinnú látku prevažne listami, v menšej miere koreňmi a transportujú ju do všetkých častí. BANDERA blokuje rast burín, krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín.

Spektrum účinku

Citlivé buriny: hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, horčica roľná, ježatka kuria, láskavec ohnutý, lipnica pospolitá, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, moháre, pakosty, peniažtek roľný, psiarka roľná, stoklasy, výmrv obilnín

Stredne citlivé buriny: kapsička pastierska, ľuľok čierny, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý


Naše odporúčanie

Prípravok BANDERA aplikujte v zrnovej a silážnej kukurici postemergentne od 2. listu (BBCH 12) až do fázy vyvinutého 8. listu (BBCH 18). Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 pravých listov (BBCH 12-14), jednoročné trávy vo fáze od 2 listov do začiatku odnožovania (BBCH 20). Najlepšie výsledky dosiahnete aplikáciou pri optimálnej pôdnej vlhkosti. K zabezpečeniu požadovanej účinnosti prípravku aplikujeme k prípravku BANDERA zmáčadlo neiónového alebo silikónového typu. Pri arídnych (suchých) podmienkach zvýšime účinnosť najmä na cielené trávovité buriny pridaním 3-4 kg močoviny do postrekovej kvapaliny.


Návod na použitie