HORE

MENU

AMAZON 4% SL

technológia CLEARFIELD®

Účinné látky

Imazamox40 g/l


Charakteristika

Postrekový herbicídny prípravok vo forme rozpustného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na kontrolu dvojklíčnolistových burín v slnečnici - len IMI tolerantné odrody (technológia CLEARFIELD®).


Vlastnosti a výhody použitia

  • POST aplikácia do slnečnice
  • kontaktný a reziduálny účinok

Pôsobenie

AMAZON 4% SL je systémový herbicíd slúžiaci na kontrolu dvojklíčnolistových a vzchádzajúcich trávovitých burín v slnečnici. Obsahuje účinnú látku imazamox, ktorá sa vstrebáva cez listy, výhonky a korene aktívne rastúcich rastlín. Imazamox je imidazolinonový herbicíd, ktorý účinkuje na buriny inhibíciou enzýmu syntézy acetohydroxykyseliny (AHAS alebo ALS). Táto inhibícia narúša syntézu proteínov a následne ruší syntézu DNA a rast buniek.


Naše odporúčanie

  1. PENDICOL 33 EC v dávke 3,0 l/ha preemergentne následne AMAZON 4% SL v dávke 1,2 l/ha postemergentne. V prípade pretrvávajúceho suchého počasia po sejbe môžete použiť TM-kombináciu prípravkov v uvedených dávkach postemergentne v štádiu 1-2 párov pravých listov dvojklíčnolistových burín.
  2. AMAZON 4% SL v dávke 1,25 l/ha postemergentne v štádiu 1-3 párov pravých listov dvojklíčnolistových burín. V prípade výskytu burinných tráv na pozemku, na ich likvidáciu použite následnú aplikáciu selektívneho graminicídu ALIGRAM v dávke 0,5 - 0,8 l/ha.

Spektrum účinku

Citlivé dvojklíčnolistové buriny – do štádia 2-3 párov pravých listov.
Láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, loboda konáristá, kapsička pastierska, hluchavka purpurová, nezábudka roľná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá, podslnečník Theofrastov, ľuľok čierny, durman obyčajný, výmrv slnečnice (nie odrody technológie CLEARFIELD®).

Stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny – prípravok aplikovať v štádiu 1 páru pravých listov.
Rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, veronika perzská, pichliač roľný, voškovník obyčajný a zárazy.

Citlivé trávovité buriny
Ovos hluchý, ježatka kuria, mätonohy, moháre, výmrv pšenice.


Pokyny pre aplikáciu

AMAZON 4% SL aplikujte v slnečnici v rastovej fáze 2-6 listov. Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny dosiahnete, keď sú vo fáze 1-3 párov pravých listov a trávy majú 1 až začiatok tvorby 2. listu. Za optimálnych vlhkostných podmienok je dávka prípravku AMAZON 4% SL 1,25 l/ha. V suchších podmienkach a pri etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,65 + 0,6 l/ha. Pri CLEARFIELD technológii odporúčame aj preemergentné ošetrenie porastov s prípravkom PENDICOL 33 EC (pendimethalin 330 g/l). Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účinný na niektoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok.


Návod na použitie